Odgovornost

Proizvođač stavljanjem CE znaka na proizvod preuzima odgovornost za usaglašenost proizvoda sa evropskim direktivama koje se odnose na predmetni proizvod. Ova odgovornost podrazumeva da su procesi projektovanja i proizvodnje proizvoda usaglašeni sa bitnim zahtevima direktiva, a proizvođač uvek ima odgovornost za svoj finalni proizvod. Čak i u slučajevima kad proizvođač koristi gotove proizvode, delove, sklopove ili komponente za proizvodnju finalnog proizvoda, potpuna odgovornost za proizvod je i dalje na proizvođaču.

Zbog velike odgovornosti koju proizvođači imaju za finalne proizvode na koje stavljaju CE znak, od ključnog je značaja za postizanje usaglašenosti proizvoda, pravilan izbor isporučilaca od kojih nabavljaju elemente koji ulaze u sastav proizvoda. Ovi elementi moraju da imaju odgovarajuću prateću dokumentaciju, laboratorijska ispitivanja, ateste, CE znak i dr., u zavisnosti od prirode elemenata. Sva prateća dokumentacija ugrađenih elemenata u finalni proizvod mora da se čuva u tehničkom fajlu finalnog proizvoda u koji su ugrađeni.

Proizvođači iz zemalja koje ne pripadaju EU moraju da imaju ovlašćenog predstavnika na teritoriji EU. Ovlašćeni predstavnik ima pravo da u ime proizvođača obavlja prateće administrativne aktivnosti, ali nema pravo da dorađuje, prilagođava i modifikuje proizvode, da bi ih prilagodio nameni ili zahtevima evropskih direktiva. Predstavnik u EU mora da bude upoznat sa evropskim direktivama koje se odnose na predmetne proizvode, kao i sa rezultatima ocenjivanja usaglašenosti za CE označavanje proizvoda, izjavama o usaglašenosti, tehničkim fajlom itd., jer on vrši korespodenciju sa nadležnim organima u EU vezanu za usaglašenost proizvoda, u slučaju kontrole ili problema sa proizvodom, povlačenja proizvoda i dr.

Odnosi između proizvođača i njegovog predstavnika u EU moraju biti ugovorno regulisani.

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Sep 19 2020

More Info

Saznajte više

Location

ICG
Category
Saznajte više
QR Code

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© International Certification Group 2010 - 2018