ISO 14001:2015 Sistem upravljanja životnom sredinom


ICG preko ocene stanja prema zahtevima ISO 14001 omogućava organizacijama da pokažu svoju opredeljenost i angažovanje na zaštiti životne sredine, koja trenutno predstavlja imperativ za čovečanstvo i to ne samo radi očuvanja životnog staništa, već i radi očuvanja i obnavljanja prirodnih resursa, od čije eksploatacije zavisi dobar deo svetske privrede.

Društvo, kupci, korisnici, nadležni organi i druge zainteresovane strane očekuju od organizacija, koje imaju učinak na životnu sredinu, stalnu usaglašenost sa standardima za zaštitu životne sredine, a najčešće korišćen standard u tu svrhu je ISO 14001, koji je namenjen sertifikaciji, tako da organizacije koje pokazuju svoju brigu i privrženost za zaštitu životne sredine, mogu da imaju i adekvatnu potvrdu privrženosti.

Demostriranje brige o životnoj sredini, doprinosi većoj lojalnosti korisnika i poslovnih partnera, koji su sigurni u doprinos organizacije zaštiti životne sredine.

Zahvaljujući poverenju, koje sertifikovana organizacija uživa među svojim dobavljačima, korisnicima i saradnicima, reputacija same organizacije je mnogo bolja, pozicioniranje na tržištu lakše, a komunikacija sa nadležnim organima i drugim zainteresovanim stranama jednostavnija i efikasnija.

Međutim, primena standarda ISO 14001 ipak, najviše prednosti ima za samog čoveka, stanovnika ove planete, zato što:

  • doprinosi sprečavanju zagađenja i smanjenju otpada,
  • doprinosi uštedi prirodnih materijala i energije,
  • doprinosi smanjenju incidenata,
  • osigurava pravovremeno suzbijanje ekoloških katastrofa,
  • obezbeđuje budućnost dolazećim generacijama i
  • donosi druge koristi, koje doprinose boljem životu stanovništva.

Suština standarda ISO 14001 se sastoji u promociji zaštite životne sredine i prevenciji zagađivanja, koji bi bili u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Primenjuje se na one aspekte životne sredine koje organizacija može da kontroliše i na koje može da utiče. Koji nivo primene će biti ostvaren, zavisi od vrste delatnosti organizacije, zakonskih zahteva, proizvoda i usluga koje pruža, lokacije, uslova u kojima radi i drugih specifičnih faktora.

Razvijen je na konceptu održivog razvoja, kojim se zadovoljavaju potrebe sadašnjosti, s tim da se pri tom ne ugrožava opstanak budućih generacija i zadovoljenje njihovih potreba. Mogu ga primenjivati organizacije svih delatnosti i lako se integriše sa standardom ISO 9001.

Ukoliko želite da i Vaša organizacija pokaže privrženost sistemima upravljanja životnom sredinom i postane bitan faktor u globalnoj brizi za životnu sredinu, koristite ICG uslugu sertifikacije prema standardu ISO 14001.2015. Sertifikacija svake nove/buduće organizacije prema ISO 14001 može da bude početak novog puta za obezbeđivanje sigurne budućnosti novim pokolenjima