ISO 22301 – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja

 

ISO 22301 – SERTIFIKACIJA SISTEMA UPRAVLJANJA KONTINUITETOM POSLOVANJA

 

ISO 22301 je standard koji se odnosi na upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management), primenom „holističkog“ procesa upravljanja koji identifikuje potencijalne pretnje po preduzeće, uključujući i njihove posledice. Ovaj standard specificira zahteve za planiranje, uspostavljanje, implementaciju, rukovanje, monitoring, pregled, održavanje i stalno poboljšanje dokumentovanog sistema upravljanja, koji ima za cilj da zaštiti preduzeće od pretnje, smanji verovatnoću nastanka, pripremi za reagovanje i oporavi od remetilačkih incidenata ukoliko do njih dođe.

Procena, planiranje i kontrola planova za prevazilaženje vanrednih situacija smanjuje negativan uticaj mogućeg prekida aktivnosti preduzeća (npr. prekid isporuke proizvoda / usluga kupcima). U “ekstremnim” vanrednim situacijama, dobro ustrojen i učinkovit sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja će pomoći i podržati oporavak poslovanja, štiteći pri tom ime i ugled preduzeća, kao i tržišni udeo koji preduzeće poseduje.

Standard ISO 22301 obezbeđuje okvir za razvoj i postizanje operativne otpornosti preduzeća. Namenjen je preduzećima svih delatnosti, a njegova primena pomaže preduzeću da demonstrira zainteresovanim stranama (kupcima, dobavljačima, saradnicima itd.) sposobnost održavanja poslovnog kontinuiteta u realnim i potencijalno mogućim vanrednim situacijama. ISO 22301 obuhvata zahteve čija primena doprinosi:

 • zaštiti od incidenata,
 • smanjenju verovatnoće pojavljivanja incidenata,
 • pripremi i odgovoru na incidente,
 • oporavku od incidenata u slučaju da se pojave.

Razne prirodne katastrofe, ugrožavanje životne sredine,tehnološke nezgode i veštački izazvane krize su dokazale da mogu izazvati teške incidente i da ukoliko se dese, utiču podjednako štetno i na javni, i na privatni sektor. U ovakvim situacijama pravi izazov predstavlja realizacija plana hitnog reagovanja ili primena strategija za upravljanje kriznim situacijama.

Današnje pretnje zahtevaju upravljanje procesom na način kojim se osigurava opstanak i održivost osnovnih aktivnosti organizacije pre, tokom i posle poremećaja. Sposobnost organizacije da se oporavi od poremećaja je direktno u vezi sa stepenom planiranja kontinuiteta poslovanja koje je imala pre nastalog poremećaja. Studije pokazuju da se dva od pet preduzeća koja dožive teške incidente ugase u periodu od pet godina od neželjenog događaja. Takođe, najnovija dešavanja ukazuju na činjenicu da će većina preduzeća u budućnosti doći u situaciju da reaguju na poremećaj koji može da prekine ili ugrozi njihovo svakodnevno poslovanje.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja je ključni faktor za kontinuirani rad svih vrsta preduzeća, u slučaju pojave poremećaja. ISO 22301:2012 je prvi međunarodni standard za upravljanje kontinuitetom poslovanja (RCD) i razvijen je sa ciljem da pomogne preduzećima da minimiziraju rizik od realnih poremećaja. U potpunosti je usklađen sa novim smernicama iz ISO vodiča 83, i može da se integriše sa drugim sistemima upravljanja kao što su ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 i dr.

Primena i sertifikacija Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja prema ISO 22301 ima sledeće prednosti:

 • Veća zaštita vrednosti za akcionare,
 • Bolje razumevanje poslovanja, stečeno kroz identifikaciju rizika i analize,
 • Operativna otpornost koja proizilazi iz implementacije i smanjenja rizika,
 • Redukovani broj zastoja identifikacijom alternativnih procesa,
 • Identifikacija problema i upravljanje alternativnim procesima,
 • Ključne evidencije se mogu održavati i zaštititi,
 • Zaštita imovine, sredstava i intelektualne svojine neophodne za poslovanje,
 • Očuvanje tržišta tako što će se osigurati kontinuitet u snabdevanju,
 • Poboljšana ukupna bezbednost,
 • Sprečavanje preduzimanja akcija na ličnu odgovornost,
 • Poboljšana operativna efikasnost kroz prinudni program poslovnog procesa reinženjeringa,
 • Povećana otpornost i spremnost na reagovanje prilikom prevazilaženja bilo koje realne pretnje poslovanju,
 • Poboljšana sposobnost preduzeća da se pridržava i da primenjuje kritične poslovne procedure tokom perioda prevazilaženja vanrednih situacija/problema,
 • Poboljšana sposobnost prevazilaženja prekida rada i veća zaštita brenda i ugleda preduzeća.

Sve navedene prednosti standarda ISO 22301 dolaze do izražaja samo ukoliko je sistem menadžmenta poslovnim kontinuitetom ugrađen u poslovno planiranje i ukoliko su kadrovi adekvatno pripremljeni za reagovanje u skladu sa uspostavljenim sistemom.

U saradnji sa International Certification Group Vaše preduzeće će da prepozna potrebu za uspostavljanjem nove prakse prilikom planiranja poslovanja, zasnovane na alatima za obezbeđenje poslovnog kontinuiteta.

Koristeći International Certification Group usluge sertifikacije ISO 22301 stičete međunarodno priznat sertifikat kojim promovišete Vaš sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja, a pored sertifikacije International Certification Group Vam omogućuje razne nivoe obuke iz Sistema upravljanja kontinuitetom poslovanja zasnovanim na zahtevima standarda ISO 22301, tako da sva zainteresovana preduzeća mogu svojim rukovodećim kadrovima obezbediti neophodno znanje iz ove oblasti, koje će kasnije primeniti u svom preduzeću, uspostavljajući na taj način efikasan sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja.

International Certification Group Vam pruža sertifikaciju prema ISO 22301 i omogućava sticanje sertifikata ISO 22301 pomoću koga dokazujte da Vaše preduzeće primenjuje Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja. Sertifikat ISO 22301 predstavlja tržišnu garanciju i uliva poverenje Vaših partnera i klijenata u kontinuitet realizacije proizvoda i usluga, bez obzira na poremećaje koji mogu da nastanu.

Obezbedite prednost na tržištu sa International Certification Group sertifikacionom proverom prema standardu ISO 22301.