ISO 22716 – Sertifikacija Dobre proizvođačke prakse u kozmetici

 

ISO 22716 – Dobra proizvođačka praksa u kozmetici

 

Standard ISO 22716 daje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda i namenjen je kompanijama koje proizvode, prodaju, distribuiraju i izvoze kozmetičke proizvode u zemlje članice EU i šire na ciljna tržišta za koja trebaju odobrenja. Ovaj standard daje smernice o pravilima Dobre proizvođačke prakse (GMP) za kozmetičke proizvode i predstavlja bazu za primenu Evropske uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, koja ima za uslov usvajanje Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama. Usaglašenost sa GMP omogućava da se proizvodnja kozmetičkih proizvoda uskladi sa relevantnim harmonizovanim standardima objavljenim u Službenom listu Evropske unije.

Primena Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama prema Evropskoj uredbi 1223/2009/EC je obavezna od 11. jula 2013 godine. U SAD, Agencija za hranu i lekove (FDA – Food &Drug Administration) prilagođava svoje zahteve sa standardom ISO 22716, a u Japanu i u ostalim zemljama Azije standard ISO 22716 je priznat i izjednačen sa ASEAN Cosmetic GMP guideline.

ISO 22716 pruža organizacione i tehničke smernice o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kozmetičke proizvode i njihov kvalitet i kao takav idealan je za primenu i dokazivanje primene Dobre proizvođačke prakse u kozmetici.

ISO 22716 se bavi svim aspektima u lancu snabdevanja kozmetičkih proizvoda (uključujući proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda) i pokriva aspekte kvaliteta proizvoda, ali se ne odnosi na bezbednosne aspekte za osoblje angažovano u proizvodnji, na životnu sredinu i na aktivnosti istraživanja i razvoja. Smernice ovog standarda mogu se podeliti u pet ključnih kategorija i to:

 • smernice za osoblje,
 • smernice za prostorije i opremu,
 • smernice za proizvodne sisteme,
 • smernice za kontrolu kvaliteta i
 • smernice za kvalitet.

Koristi od primene standarda ISO 22716 su:

 • stvaranje uslova za neometan izvoz u EU, SAD i zemlje Azije,
 • veća konkurentnost,
 • veće poverenje tržišta,
 • postizanje konstantnog kvaliteta u proizvodnji,
 • usaglašenost sa zakonskim zahtevima,
 • veća bezbednost proizvoda i bolja zaštita potrošača.

International Certification Group Vam omogućava sertifikaciju Dobre proizvođačke prakse u skladu sa standardom ISO 22716 i međunarodno priznate sertifikate, kao i niz obuka za GMP i za primenu Evropske uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, prilagođenih potrebama kozmetičkih kompanija.

International Certification Group je Vaš siguran partner za postizanje usaglašenosti sa GMP i za sertifikaciju Dobre proizvođačke prakse u kozmetici.