IZJAVA O POŠTOVANJU NEPRISTRASNOSTI

Sertifikaciono telo ICG poseduje sistem menadžmenta kvalitetom, organizaciju i strukturu koji obezbeđuju potpuno poverenje klijenata u njegov sistem sertifikacije, kao i reprezentovanje interesa različitih zainteresovanih strana.

Poštovanje principa nepristrasnosti ostvareno je kroz poštovanje usvojene politike kvaliteta i odgovarajućih pravila u procesu provere i sertifikacije, kao i kroz organizacionu strukturu i odgovarajući sastav Komisija Sertifikacionog tela ICG, koji garantuju zastupljenost svih ključnih zainteresovanih strana, bez predominacije pojedinačnih interesa.
Članovi Komisije za obezbeđenje nepristrasnosti, Komisije za sertifikaciju, Komisije za rešavanje žalbi i prigovora, proveravači i tehnički eksperti, kao i ostalo osoblje Sertifikacionog tela ICG, nisu ni u kom smislu povezani sa organizacijama koje se proveravaju i nisu ni pod kakvim finansijskim, komercijalnim ili drugim pritiscima, koji bi mogli da utiču na rezultate sertifikacije. Zarad ostvarivanja i odražavanja poverenja i nepristrasnosti, odluke Komisije za sertifikaciju zasnivaju se isključivo na objektivnim dokazima usaglašenosti ili neusaglašenosti sa zahtevima referentnih standarda.

Osoblje koje nije stalno zaposleno u Sertifikacionom telu ICG, odnosno spoljni saradnici, potpisuju odgovarajući ugovor sa Sertifikacionim telom ICG, u kome je obavezno navedena odredba o prihvatanju pravila, kriterijuma i zahteva propisanih dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom Sertifikacionog tela ICG, što podrazumeva i garantovanje nepristrasnosti, poverljivosti i poštovanje etičkog kodeksa. Osim toga, proveravači i tehnički eksperti, nakon dobijanja naloga za proveru, potpisuju Izjavu o poverljivosti i nezavisnosti, i popunjavaju obrazac Konflikt interesa, u kojima navode da li postoji bilo kakva povezanost sa dotičnim klijentom, kako bi rukovodstvo Sertifikacionog tela ICG moglo pravovremeno da reaguje i preduzme potrebne mere da bi se izbegao mogući sukob interesa u konkretnom slučaju.
Nepristrasnost Sertifikacionog tela ICG ostvarena je i kroz njegovu finansijsku nezavisnost, odnosno sopstveno finansiranje kroz pružanje usluga provere i sertifikacije sistema menadžmenta i usluga stručne obuke. Potencijalna pretnja nepristrasnosti koja bi mogla da iz ovoga proistekne, eliminisana je načinom plaćanja, tj. avansnom uplatom klijenata prijavljenih za sertifikaciju.
Osim toga, Sertifikaciono telo ICG ne pruža konsultantske usluge za sisteme menadžmenta, niti usluge tehničke podrške u projektovanju, implementaciji ili održavanju sistema.

 

 

u Beogradu, 01. januar 2017. godineRadoje Đorda – Direktor