Kako do CE znaka

 

 

Postupak CE označavanja u velikoj meri zavisi od proizvoda i direktiva koje se na predmetni proizvod primenjuju i za proizvođače ne predstavlja nimalo jednostavan i lak put do CE znaka. U nastavku su u kratkim crtama navedeni koraci koje u većini slučajeva moraju da prođu proizvođači koji na svoje proizvode žele da stave CE znak , bez obzira na vrstu proizvoda i primenjive direktive, a to su:


 • Odluka rukovodstva da se otpočne postupak CE označavanja i izbor asortimana proizvoda za CE označavanje

  Izbor asortimana najčešće zavisi od tržišta na koja se plasiraju proizvodi, kao i od prioriteta koje ima rukovodstvo. Obično se biraju proizvodi za koje postoji mogućnost plasmana na tržište EU, a kasnije se postepeno uvode i ostali proizvodi. Bitno je naglasiti da CE označavanje treba sprovesti pre izvoza, kako bi se izbegli problemi na carini, nemogućnost ugovorene isporuke, raskid ugovora, kašnjenja i sl., jer postupak ocenjivanja usaglašenosti za CE označavanje zahteva određeno vreme.

 • Odabir kompetentnog osoblja koji će raditi na CE označavanju i formiranje tima za CE znak

  Tim treba da se sastoji od osoblja koje dobro poznaje projektovanje proizvoda i proizvodnju i od osoblja koje poznaje direktive i harmonizovane standarde za proizvod. Ukoliko proizvođač ne poseduje osoblje koje poznaje direktive i harmonizovane standarde, tada u tim za CE znak može uključiti eksterne stručnjake sa iskustvom iz oblasti CE označavanja. International Certification Group raspolaže sa kompetentni osobljem za CE označavanje za veliki broj direktiva, koji na zahtev proizvođača mogu biti angažovani u timu za CE označavanje.

 • Dokumentovanje svih proizvodnih procesa

  Preduzeća koja imaju primenjen standard ISO 9001 i definisane i dokumentovane proizvodne procese kojima se upravlja, mogu samo da provere njihovu usklađenost sa praksom i da pređu na sledeći korak. Za preduzeća koja nemaju ISO 9001 se preporučuje (nije obaveza) da ga implementiraju i iskoriste njegove prednosti za lakše dokumentovanje procesa.

 • Identifikacija direktiva koje se odnose na proizvod

  Prilikom identifikacije direktiva u obzir se uzimaju karakteristike proizvoda i njegova namena. Na jedan proizvod se može odnositi jedna ili više direktiva, s tim da je za CE označavanje potrebno primeniti sve direktive koje se odnose na predmetni proizvod.

 • Identifikacija harmonizovanih standarda

  U skladu sa identifikovanim direktivama, vrši se identifikacija harmonizovanih standarda koji se odnose na predmetni proizvod. Nas jedan proizvod se može odnositi jedan ili više harmonizovanih standarda, s tim da je za CE označavanje potrebno primeniti sve standarde koji se odnose na predmetni proizvod.

 • Ocenjivanje usaglašenosti

  Ocenjivanje usaglašenosti vrši proizvođač ili notifikovano telo, u zavisnosti od modula koji se primenjuje (A-H), izuzetak je jedino građevinska direktiva gde se koriste sistemi 1+, 1, 2+,3 ili 4.

 • Identifikacija opasnosti i verovatnoće da proizvod postane opasan

  Identifikacija opasnosti i verovatnoće da proizvod postane opasan se vrši preko analize rizika kojom se obuhvataju svi aspekti koji mogu da utiču na bezbednost proizvoda, a u obzir se uzima i mogućnost upotrebe proizvoda van okvira njegove namene, pogrešna upotreba, rukovanje od strane neadekvatnih lica i dr.

 • Priprema tehničkog fajla

  Tehnički fajl treba da sadrži svu tehničku dokumentaciju kojom se dokazuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima evropskih direktiva. Tehnički fajl treba da sadrži projektnu, proizvodnu i korisničku dokumentaciju.U projektnu dokumentaciju najčešće spadaju projektni crteži proizvoda, tehnički opis proizvoda, detalji o obliku, izgledu, sklopovima i sastavnim delovima proizvoda i dr. Proizvodna dokumentacija najčešće sadrži tehničke detalje o postupku proizvodnje, odgovarajuću prateću dokumentaciju za sastavne delove, ugradne elemente i dr., izveštaje o ocenjivanjima usaglašenosti, dokaze o kvalitetu, ateste i drugu potrebnu dokumentaciju u skladu sa prirodom proizvoda.Korisnička dokumentacija je najznačajnija i treba da je razumljiva, sažeta, jasna i ako je moguće slikovito predstavljena, kako bi bila upotrebljiva ciljnoj grupi korisnika – krajnjim korisnicima. Korisnička dokumentacija najčešće obuhvata uputstva za upotrebu i uputstva za sastavljanje/montažu. Za složenije proizvode je potrebna dokumentacija za montažera (ako proizvod zahteva stručnu montažu pre prvog puštanja u rad), kao i dokumentacija za servisera (ako proizvod zahteva stručno održavanje i popravke), spisak ovlašćenih servisera i dr. Tehnička dokumentacija treba da bude prevedena na minimum jedan jezik EU, a koji će to jezik biti zavisi od potreba proizvođača i tržišta na koje se plasiraju proizvodi.

 • Izbor i imenovanje ovlašćenog predstavnika u EU

  Izbor ovlašćenog predstavnika u EU je na rukovodstvu proizvodnog preduzeća. Predstavnik i proizvođač moraju imati ugovorno regulisane odnose sa jasnim obavezama i odgovornostima. Ovlašćeni predstavnik ne može da vrši bilo kakve modifikacije na finalnom proizvodu proizvođača, sa namerom da isti izmeni i uskladi sa direktivama. Ovlašćeni predstavnik u EU mora da bude upoznat sa tehničkom dokumentacijom proizvoda za CE označavanje, koja dokazuje usaglašenost proizvoda sa evropskim direktivama. Ovlašćeni predstavnik u EU je u obavezi da ukoliko otkrije neusaglašenost proizvoda sa EU direktivama za proizvod, takvu neusaglašenost proizvoda odmah prijavi proizvođaču i da zahteva hitno usaglašavanje, da pruža sve potrebne informacije za usaglašenost proizvoda nadležnim organima EU i dr.

 • Izbor notifikovanog tela

  Izbor notifikovanog tela vrši proizvođač u skladu sa komercijalnim uslovima i odobrenjima koja imaju notifikovana tela (obim notifikacije notifikovanog tela). Notifikovana tela se nalaze na teritoriji EU, a odobrenja za rad dobijaju direktno od Evropske Komisije. International Certification Group Vam nudi usluge notifikovanog evropskog tela European Inspection and Certification Company odobrenim od strane Evropske Komisije pod brojem 1128 (Pogledati na http://ec.europa.eu), za građevinske proizvode, mašine, posude pod pritiskom i jednostavne posude pod pritiskom, omogućavajući Vam da svu korespodenciju vršite na srpskom jeziku. International Certification Group Vam takođe omogućava brzu reakciju i odgovor na sve Vaše zahteve, što znatno ubrzava samu proceduru CE označavanja.

 • Sastavljanje EC Izjave o usaglašenosti

  Izjavu o usaglašenosti sastavlja proizvođač u skladu sa zahtevima direktiva za proizvod, za svaki proizvod pojedinačno. Izjava o usaglašenosti sadrži informacije o proizvodu propisane direktivom za proizvod, do kojih je proizvođač došao postupkom ocenjivanja usaglašenosti. Izuzetak je jedino građevinska direktiva, gde se sastavlja Izjava o svojstvima proizvoda. Informacije navedene u Izjavi o usaglašenosti ili Izjavi o svojstvima proizvoda moraju biti tačne.

 • CE označavanje proizvoda

  Stavljanje CE znaka vrši proizvođač u skladu sa primenjivim direktivama. CE znak mora imati oblik koji je propisan u direktivi i mora biti vidljiv, čitljiv i postojan da se ne bi lako brisao. Postavlja se na proizvod, a kada to nije moguće, na pločicu sa podacima o proizvoda, na ambalažu ili na prateća dokumenta (ukoliko to predviđa direktiva). CE znak ne sme da se stavlja na proizvode koji nisu prošli postupak ocenjivanja usaglašenosti prema evropskim direktivama i koji nisu usaglašeni sa evropskim direktivama, i ovakvi proizvodi ne mogu da se plasiraju na tržište EU.