Kriterijumi kvaliteta stručne obuke

 

 

ICG Akademija za poslovno usavršavanje svoje edukativne programe sprovodi u skladu sa modernim evropskim kriterijumima kvaliteta u strukovnoj obuci,  pridržavajući se sledećih elemenata kvaliteta:

  • Radne grupe do 8 polaznika – programi su koncipirani za male grupe polaznika u skladu sa najnovijim standardima za obuku, koji potenciraju aktivno učešće polaznika tokom čitavog programa, s ciljem da svaki pojedinac zadovolji svoje potrebe za znanjem. U ovakvim radnim grupama trener je maksimalno posvećen svakom polazniku, a radionice i diskusije doprinose međusobnom prenošenju i nadogradnji znanja. Polaznici se uče da znaju da urade ili reše profesionalne zadatke koji se pred njih postavljaju, a ne da kroz objašnjenja dobiju rešenje. Akcenat je stavljen na razvoj sopstvenog znanstvenog potencijala svakog pojedinca i na primenu iskustvenog znanja iz profesionalne oblasti.
  • Iskustvena teorija i primena stečenog znanja – edukativni programi su fokusirani na prenos iskustvenog znanja, angažovanjem eksperata iz raznih profesionalnnih oblasti sa dugogodišnjim praktičnim iskustvom i priznatim rezultatima. Cilj ovakvog pristupa je da polaznici steknu znanja koja su trenutno aktuelna i odmah primenjiva.
  • Usko specijalizovane teme teme seminara su usko specijalizovane i imaju za cilj da obogate postojeće iskustveno znanje polaznika iz raznih profesionalnih oblasti. Dakle, teme su koncepirane tako da ne obrađuju uvodno teoretsko znanje iz oblasti, već se bave aktuelnim istraživačkim i praktičnim dostignućima, novim radnim metodama i efikasno primenjenim  rešenjima, uzimajući pri tom u obzir nacionalne, lokalne i individualne potrebe preduzeća i pojedinaca. Ovakve teme imaju za cilj da doprinesu nadogradnji znanja, prenosu iskustava, osposobljavanju polaznika za kvalitetniji nastup na tržištu rada, usklađivanju ponude na tržištu rada sa potrebama poslodavaca, doprinos konkurentnosti mladih kadrova i sl.
  • Stroga pravila za imenovanje predavača/treneranaši predavači dolaze direktno iz privrede i prolaze stroga testiranja u skladu sa našim internim pravilnicima u trajanju od mesec dana. U ovom periodu kandidati za predavače prolaze testiranja kojima se potvrđuje njihova usklađenost sa uslovima naše Akademije, nakon čega sledi imenovanje i rangiranje predavača za svaki program ponaosob. Imenovani predavači tokom angažovanja podležu evaluaciji rezultata njihovog rada, a biografije predavača su dostupne svim polaznicima seminara.
  • Program i materijal seminara u skladu sa standardom  ISO 10015 – uloga ovog međunarodnog standarda je da projektuje i planira obuku, obezbedi izvođenje obuke, vrednuje rezultate obuke i prati i poboljšava proces obuke, a namenjen je organizacijama za obučavanje , kako bi obuku učinile efektivnijom i efikasnijom investicijom za sve polaznike. Materijal je pripremljen u skladu sa zahtevima ovog standarda sadrži bogat izvor početnih informacija o ciljevima i principima svakog edukativnog programa, kako bi se polaznicima približila tematika, kao i sadržajan radni materijal koji pomaže u usvajanju novih znanja i poznavanja i čini da vreme provedeno na seminaru bude višestruko korisno.  Čest je slučaj da naš edukativni materijal služi polaznicima u kasnijem poslovnom radu, kao osnova za razvoj novih internih edukativnih programa, izradu radnih procedura, razvoj novih usluga i sl.