Metodologija stručne obuke

 

 

Da bi edukativni programi mogli da se uspešno sprovedu Akademija za profesionalno usavršavanje kvalifikacija koristi kombinaciju raznih edukativnih alata i to:

  • Edukativni materijal – služi kao podrška obučavanom i dodatno aktivira osobu koja uči (priručnici, prezentacije, istraživanja, audio i video materijal, materijal iz praktične primene u struci i drugo),
  • Didaktičke metode (kombinacija tradicionalnih i savremenih metoda) – metode „licem u lice“, metode zasnovane na izradi projekta od strane obučavanog, metode „on the job“, simulacija, debata, studija slučaja, demonstracija, igranje uloge, prezentacije, modifikovano predavanje, konsultacije, brejnstormong i sl.
  • Komunikacija između predavača i obučavanog – predstavlja ključni elemenat za usvajanje znanja i stoga naša Akademija omogućava svim učesnicima da imaju interaktivnu komunikaciju sa predavačem, a kod posebnih zahteva omogućava i savetodavne sastanke i individualne konsultacije. Čest je slučaj da se formiraju savetodavne radne grupe kod specifičnih usko specijalizovanih obuka.
  • Podrška obučavanom – čini sastavni deo uspešne edukacije jer ohrabruje obučavanog da razvije sopstvene znanstvene sposobnosti. U svakom stadijumu seminara obučavani treba da zna da ima predavača koji mu je dostupan, prijateljski nastrojen, razume njegove potrebe i može da mu pomogne u svakom momentu, u slučaju da radni materijal ne može u potpunosti da zadovolji njegove potrebe.
  • Evaluacija nastave i znanja – vrši se tako što se u obzir uzimaju reakcije obučavanih, ponašanje na radnom mestu, samoispitivanje, izrada projekata, rešavanje on-line testova, rešavanje problematika, praktični radovi, ocenjivanje „on the job“, vežbe, radionice znanja i drugo.