Politika kvaliteta


 Sertifikaciono telo ICG pruža usluge provere, sertifikacije i nadzora.

Osnovni principi delovanja, posvećenost i filozofija svih zaposlenih u Sertifikacionom telu ICG jesu pravovremeno, tačno i dosledno pružanje usluga koje obuhvataju sve zahteve, i u potpunosti su usaglašene sa povezanim zakonskim i regulatornim zahtevima, kao i sa zahtevima za bezbednost i ostvarivanje ciljeva kvaliteta Sertifikacionog tela ICG.

Sertifikaciono telo ICG obezbeđuje nepristrasnost svog delovanja sprovodeći sve potrebne zadatke i dužnosti (razvojne politike, savete o pitanjima koja utiču na poverenje u sertifikacije, preispitivanje nepristrasnosti proveravača, odluka o sertifikaciji i sl.) nezavisno. Takođe, Sertifikaciono telo ICG upravlja konfliktima interesa i obezbeđuje objektivnost svih svojih aktivnosti.

Ovom prilikom se Sertifikaciono telo ICG obavezuje da će poštovati zdravlje i bezbednost na radu svakog zaposlenog i takođe se obavezuje da će biti odogovorno prema životnoj sredini i društvu.

U cilju postizanja navedenog, Sertifikaciono telo ICG:

 • je implementiralo sistem kvaliteta u skladu sa standardima SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO/IEC 17021-1:2015;
 • primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom na sve aktivnosti organizacije koje se odnose na kvalitet, bezbednost i poverljivost usluga Sertifikacionog tela ICG i zadovoljstva korisnika;
 • identifikuje, analizira, vrednuje i upravlja rizicima koji se odnose na proces provere, sertifikacije i nadzora i pružanje ostalih usluga Sertifikacionog tela ICG;
 • se obavezuje da obezbedi efektivan i efikasan sistem kvaliteta, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti;
 • preispituje i kontinuirano poboljšava karakteristike usluga organizacije, kod kojih postoji mogućnost za poboljšanje i efektivnost svih procesa i sistema kvaliteta;
 • utvrđuje merljive ciljeve kvaliteta na odgovarajućim funkcijama i nivoima unutar organizacije;
 • utvrđuje i vrednuje ciljeve kvaliteta na osnovu stepena ostvarenosti performansi koje se preispituju od strane najvišeg rukovodstva;
 • je obezbedilo neophodne resurse (know how, kompetentno osoblje i odgovarajuću opremu) za delotvorno, efikasno i efektivno funkcionisanje svih organizacionih celina Sertifikacionog tela ICG;
 • je preduzelo sve mere da se poštuju svi zаhteve o zaštiti ličnih podataka;
 • ulaže u celoživotno obrazovanje i obučavanje celokupnog osoblja Sertifikacionog tela ICG, internog ili eksternog, kako bi bio povećan kvalitet svake usluge;
 • prati, meri, analizira i vrednuje kritične parametre procesa kako bi bio obezbeđen kvalitet usluga, bezbednost osoblja i odgovarajuća oprema.

Kontinuirano poboljšavanje rada Sertifikacionog tela ICG, efektivnost pružanja usluga i sistem kvaliteta, predstavljaju perspektivu i opredeljenje najvišeg rukovodstva Sertifikacionog tela ICG zasnovanu na aktivnom učešću i podršci svim zaposlenima. Sertifikaciono telo ICG usvaja princip stalnog poboljšavanja, priznaje i nagrađuje timski rad, podjednako kao i lični napor, ulaže u ljude i uvažava klijenta.

u Beogradu, 01. januar 2017. godineRadoje Đorda – Direktor