Šta radimo

Naše glavne usluge mogu se podeliti u četiri grupe i to:

Preko ove usluge omogućavamo našim klijentima da kroz proces provere i sertifikacije potvrde da su proizvodi, procesi, sistemi ili usluge koje plasiraju na tržište, usaglašeni sa nacionalnim i/ili međunarodnim standardima i propisima ili sa privatnim standardima koje definiše kupac/korisnik.

   Prvi smo uveli novi pojam u oblasti usavršavanja profesionlanih kvalifikacija – Quality Mark, koji podržava Evropski kvalifikacioni okvir za celoživotno učenje EQF Evropske komisije za edukaciju i kulturu. U skladu sa ovim, pored sertifikacija, inspekcija, ispitivanja, verifikacije i inovativnih elektronskih rešenja koji su namenjeni isključivo poslovnim sistemima, pojam kvaliteta po prvi put prenosimo i na zaposleno osoblje. Naši klijenti pored sertifikata i potvrda o kvalitetu procesa/proizvoda, mogu da usavrše, nadograde, provere i potvrde kvalitet rada i nivo znanja svojih zaposlenih. Razvili smo niz specifičnih usluga namenjenih javnim upravama preko kojih se osavremenjuje i ubrzava proces rada ovih ustanova i ujedno povećava zadovoljstvo građana njihovim radom. Uspeli smo da doprinesemo izgradnji poverenja građana u javne uprave koje su postale istinski savremeni servisi zadovoljnih građana. Fokusirani smo na pružanju kompletne podrške poslovnim sistemima naših klijenata, s ciljem da doprinesemo njihovoj konkurentnosti, efikasnosti, produktivnosti i brzini koju zahtevaju savremena tržišta.